Letnik 1 (2013), številka 1
April 22, 2013 — 7:26

Kazalo

Nataša Logar Berginc, Polona Gantar stran
Uvodnik 1-3 PDF html

I. Razprave

Simon Krek
Korpusne metode in njihov odsev v jezikoslovnih teorijah 20. stoletja 4-23 PDF html
Tomaž Erjavec
Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si 24-49 PDF html
Darja Fišer, Nikola Ljubešić
Best friends or just faking it? Corpus-based extraction of Slovene-Croatian translation equivalents and false friends 50-77 PDF html
Nataša Logar Berginc, Nikola Ljubešić
Gigafida in slWaC: tematska primerjava 78-110 PDF html
Darinka Verdonik, Mirjam Sepesy Maučec
O avtomatski evalvaciji strojnega prevajanja 111-133 PDF html
Špela Arhar Holdt
Študentje, škratje in nadškofje. Končnica -je v imenovalniku množine pri samostalnikih prve moške sklanjatve 134-154 PDF html
Sara Može
Raba kratkega nedoločnika: korpusni pristop 155-175 PDF html

II. Odzivi

Damjan Popič
Korpusnojezikoslovni mo(nu)menti: Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba 176-180 PDF html

III. Poročila

Mojca Stritar, Kaja Dobrovoljc
Korpusi na poti v šole: jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev 181-194 PDF html