Letnik 6 (2018), številka 2 (8)
January 29, 2019 — 20:15


Mojca Smolej

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljubljana, Slovenija

Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem

Izvleček:
V prispevku se najprej osredotočamo na različne tipe odvisniških stavkov in jih razdelimo v štiri osnovne skupine: v skupino odvisnikov, ki so del matičnega stavka, skupino odvisnikov, ki niso del jedrne propozicije matičnega stavka, skupino odvisnikov, ki so izhodiščno nestavčnočlenski, in skupino členkovnih odvisnikov. V nadaljevanju podrobno analiziramo zadnji dve skupini, saj sta bili do sedaj v slovenskem jezikoslovju skoraj popolnoma prezrti. Izhajajoč iz analize, predstavimo tudi možne nadaljnje teoretične obravnave odvisnikov.

Ključne besede: odvisniki, psevdohipotaksa, protivni odvisniki, členkovni odvisniki

Referenca: Smolej, M. (2018): Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem. Slovenščina 2.0, 6 (2): 186–205.

URL: http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2018/2/Slo2.0_2018_2_08.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.186-205

Objavljeno: 4. februar 2019

…na kazalo vsebine…