O publikaciji
January 30, 2019 — 9:57

Slovenščina 2.0: “Slovnične raziskave za jezikovni opis”

Uredniki: Špela Arhar Holdt, Polona Gantar, Vojko Gorjanc, Robert Grošelj

Tehnični urednik: Damjan Popič

Založnik: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
Za založnika: Iztok Kosem

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=298688512
ISBN 978-961-93594-6-4 (pdf)

Izdajatelj: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
Soizdajatelj: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ljubljana, 2018

E-pošta: slovenscina2.0@trojina.org

Format: elektronski

Jezik: slovenščina in angleščina

Vključenost v podatkovne baze:

Izid publikacije je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.