Etika objavljanja
October 11, 2015 — 20:09

Izjava o založniški etiki

Revija Slovenščina 2.0 sledi smernicam Odbora za založniško etiko COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors, dostopno na povezavi http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf).

Revija si prizadeva za to, da bi kar najbolje odgovorila na potrebe bralcev in avtorjev, zato izdajatelj revijo nenehno izboljšuje, zagotavlja kakovost objavljenih prispevkov, zagovarja svobodo izražanja, spoštuje akademsko poštenost, postavlja intelektualne standarde pred poslovne priložnosti in potrebe, obenem pa je pripravljen objaviti tudi popravke, pojasnila, preklice in opravičila.

Etičnih standardov so se dolžni držati vsi deležniki v procesu objavljanja revije Slovenščina 2.0: avtorji, uredniki, recenzenti in založnik. Avtorji, ki v objavo predložijo svoje prispevke, z izjavo jamčijo, da so prispevki njihovo lastno avtorsko delo in da ne vsebujejo plagiatov iz objavljenih ali neobjavljenih del drugih avtorjev ali iz lastnih že objavljenih del. Skladno s tem avtorji tudi zagotavljajo, da so v predloženih prispevkih po pravilih citiranja in povzemanja navedli vse vire, na katere so se sklicevali ali se nanje opirali pri nastajanju besedil. Kakršenkoli sum o tem, da to pravilo ni bilo spoštovano, je treba takoj sporočiti obema glavnima urednikoma.

Uredniki se zavežejo, da bodo preprečili kakršenkoli dejanski ali potencialni konflikt interesov med recenzenti in predloženimi prispevki. Uredniki sprejmejo tudi vse možne ukrepe, da bi zagotovili kakovost objavljenih prispevkov, upoštevajoč dejstvo, da imajo različni segmenti revije različne namene in tudi standarde za objavo. Odločitve urednikov o sprejetju ali zavrnitvi objave prispevka temeljijo zgolj na pomembnosti, izvirnosti in jasnosti prispevka ter na njegovi relevantnosti za tematiko revije. Uredniki Slovenščine 2.0 spodbujajo diskusijo in se hitro odzivajo na pripombe. Prav tako skrbijo za to, da se vsi objavljeni prispevki skladajo z mednarodnimi etičnimi smernicami.

Imena recenzentov so tajna, prav tako so vsi prispevki za revijo Slovenščina 2.0 med recenzentskim postopkom obravnavani tajno.

V primeru suma akademske nepoštenosti morajo uredniki sprejeti vse možne ukrepe in izvesti temeljit pregled, to pa velja tako za objavljene kot še neobjavljene prispevke. Če pregled pokaže, da je pri pripravi prispevka prišlo do kršenja avtorskega prava, se že objavljeni prispevek prekliče, še neobjavljeni prispevek pa umakne. S preklicem so seznanjeni tako bralci kot tudi sistemi za indeksacijo revij.

Plagiatorstvo

Plagiatorstvo, vključno s samoplagiatorstvom, je za revijo nesprejemljivo. Če glavni urednik, recenzent ali katerikoli od članov uredništva v katerikoli fazi pred dokončno objavo besedila posumi, da je prišlo do plagiatorstva, glavni urednik o tem obvesti avtorja in mu naroči, naj navede ustrezen vir oz. vire ter prispevek ponovno odda v objavo.

Vse prispevke, ki so bili oddani v objavo kot znanstveni članki, plagiatorsko preverjamo s programom Turnitin. Preverba je opravljena po oddaji in pred posredovanjem besedila v recenzijo. Rezultat, ki ga poda program, vedno pregledamo tudi ročno.

Če program ugotovi več kot 30% plagiatorstvo, imamo pravico, da prispevek zavrnemo. V tem primeru prispevek ne bo recenziran. Avtorja obvestimo o ugotovitvi in mu predlagamo, naj na novo odda prenovljen prispevek.

Če je plagiatorstvo ugotovljeno potem, ko je prispevek že objavljen, o ugotovitvi obvestimo avtorja in njegovo ustanovo, prispevek pa na vsaki strani označimo z oznako “PLAGIAT/PLAGIARISM”. Če bi preiskava pokazala večji obseg plagiatorstva, bomo prispevek uradno umaknili iz objave.