Oddaja prispevkov
November 12, 2012 — 23:39

Uredništvo revije spodbuja objavo raziskav, ki temeljijo na realni rabi slovenščine oziroma na obsežnih bazah procesljivih podatkov o slovenščini pa tudi o drugih, zlasti slovenščini sorodnih jezikov, in upoštevajo možnosti ter spoznanja na področju empiričnih in jezikovnotehnoloških metod ter prenosa v prakso – k jezikovnim uporabnikom.

Politika uredništva je, da so prispevki recenzirani v 2 mesecih od oddaje, objavljeni pa takoj po sprejetju v objavo.

Avtorjem priporočamo, da pri oddaji prispevkov upoštevajo sledeče smernice:

1. Avtorji lahko oddajo prispevke, namenjene rubrikam Razprave, Odzivi in Poročila. V rubriki Razprave bodo objavljeni prispevki, ki ustrezajo merilom znanstvenega in preglednega znanstvenega članka, kot jih določa Tipologija za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss. Rubriki Odzivi in Poročila sta namenjeni poročanju o aktualnih objavah ali dogodkih v zvezi s temami, ki jih pokriva revija, ter ocenam znanstvenih in strokovnih del s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij, aplikativnega jezikoslovja ter empiričnih jezikoslovnih raziskav.

2. Prispevki so lahko napisani v slovenščini ali angleščini. Slovenski prispevki imajo naslov in daljši povzetek v angleščini, angleški pa v slovenščini. Glede uporabe drugih jezikov je priporočeno, da se avtor posvetuje z urednikom.

3. Za prispevke, ki bodo ustrezali formalnim pogojem, bo uredništvo pridobilo dve slepi recenziji, zato avtorje prosimo, da zagotovijo anonimnost oddanih prispevkov in sledijo navodilom za oblikovanje, ki jih najdejo v nadaljevanju, oz. uporabijo predlogo za MS Word ali OpenOffice.

4. Avtorji oddajo svoje prispevke v elektronski obliki v enem od naslednjih formatov: doc, docx, tex in odt (lahko stisnjeno v datoteki zip), in sicer po e-pošti na uredništvo: slovenscina2.0@trojina.org.

5. Poleg prispevka oddajo avtorji uredništvu še izjavo (kot samostojni dokument), v kateri navedejo:

 • ime in priimek avtorja oz. avtorjev;
 • ustanovo oz. ustanove, na katerih so zaposleni oz. na katerih delujejo (v jeziku, v katerem je napisan članek);
 • elektronski naslov oz. naslove;
 • izjavo, da oddano besedilo ni bilo objavljeno na drugem mestu in da ni v recenzijskem postopku katere druge publikacije;
 • strinjanje s tem, da bo delo v primeru objave dostopno po licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

6. Avtor je dolžan sam zagotoviti ustrezna dovoljenja lastnikov avtorskih pravic za gradivo (npr. fotografije), ki ga je uporabil v prispevku.

7. Tako oddaja prispevkov kot njihova obravnava je brezplačna. Prav tako avtorjem ne zaračunamo nobenih stroškov za prispevke, ki jih objavimo.

Oblikovanje prispevkov

Za oddajo prispevka prek spleta ali e-pošte lahko avtorji uporabijo predlogo ali pa upoštevajo spodnja navodila.
1. Prispevek, predviden za objavo v rubriki Razprave, naj bo sestavljen iz naslednjih elementov:

 • naslov (in podnaslov) prispevka v pisavi Georgia, velikost črk 12, velike tiskane črke, razmik med vrsticami 1,5, leva poravnava;
 • izvleček (15-20 vrstic) v pisavi Georgia, levo in desno zamaknjen za 0,5 cm, velikost črk 9, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska poravnava;
 • 3-5 ključnih besed v slovenščini oz. v jeziku, v katerem je prispevek napisan, in 3-5 ključnih besed v angleščini; velikost črk 9, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska poravnava;
 • naslov prispevka in povzetek (do 3.000 znakov) v angleščini (oz. slovenščini, če je članek napisan v angleščini ali katerem drugem tujem jeziku); naslov prispevka v angleščini naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5, leva poravnava, besedilo angleškega povzetka pa v velikosti 9, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska poravnava;
 • prispevki, namenjeni objavi v rubrikah Odzivi in Poročila, nimajo izvlečka in povzetka v angleščini, imeti pa morajo angleški naslov;
 • glavno besedilo prispevka naj bo napisano v pisavi Georgia, velikost črk 10, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska poravnava in naj vsebuje čim manj zahtevnega formatiranja;
 • seznam navedenih referenc v poglavju Literatura, velikost črk 10, razmik med vrsticami 1,5, leva poravnava, viseči odstavki z zamikom 1 cm, po abecednem in kronološkem zaporedju. Npr.:

Knjiga:

Biber, D., Conrad, S., in Reppen, R. (1998): Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Gorjanc, V., in Krek, S., ur. (2005): Študije o korpusnem jezikoslovju. Ljubljana: Krtina.

Članek v zborniku:

Leech, G. (1992): Corpora and Theories of Linguistic Performance. V J. Svartvik (ur.): Directions in Corpus Linguistics: 105–122. Berlin: Mouton de Gruyter.
Erjavec, T. (2010a): MULTEXT-East Version 4: Multilingual Morphosyntactic Specifications, Lexicons and Corpora. Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluations (LREC ’10): 2544–2547. Malta.

Članek v reviji:

Biber, D. (1996): Investigating Language Use through Corpus-based Analyses of Association Patterns. International Journal of Corpus Linguistics, 1 (2): 171-197.
Erjavec, T. (2010b): Text Encoding Initiative Guidelines and their Localisation. Infoteka, 11 (1): 3a-14a.

Slovar:

Collins Cobuild English Language Dictionary (1987). J. Sinclair, P. Hanks, G. Fox, R. Moon in P. Stock (ur.). London, Glasgow: William Collins Sons & Co. Ltd.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970–1991/spletna različica: 2000). Ljubljana: ZRC SAZU. Dostopno prek: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (datum dostopa).

Korpus:

Gigafida. Dostopno prek: http://www.gigafida.net (datum dostopa).
Cambridge English Corpus.
Dostopno prek: http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item2701617/Cambridge-International-Corpus/?site_locale=en_GB (datum dostopa).

Spletna stran:

OpenWebSpider. Dostopno prek: http://www.openwebspider.org/ (datum dostopa).
Creative Commons. Dostopno prek: http://creativecommons.org/ (datum dostopa).

Spletni vir: 

Pew Research Center (2010): Americans Spending More Time Following the News ? Ideological News Sources: Who Watches and Why. Dostopno prek: http://www.people-press.org/ (datum dostopa).
TEI Consortium, ur. (2011): TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange: Version 1.9.1. Dostopno prek: http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/ (datum dostopa).
Scott, M. (2008): WordSmith Tools: Version 5.
Dostopno prek: http://www.lexically.net/downloads/version5/HTML/index.html (datum dostopa).

2. Poleg omenjenih obveznih delov ima prispevek lahko tudi druge elemente. Npr.:

 • zahvala (do 10 vrstic), velikost črk 9, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska poravnava;
 • daljši navedki (več kot 3 vrstice) naj bodo postavljeni v nov odstavek, velikosti črk 9, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska poravnava in brez narekovajev. Vir takega navedka naj bo vključen v osrednje besedilo, ne na konec navedka.

3. Priporočeno je, da obsega besedilo prispevka za rubriko Razprave do 50.000 znakov, pri čemer v ta obseg ni vključen seznam literature. Prispevki za rubriki Odzivi in Poročila obsegajo praviloma do 20.000 znakov.

4. Besedilo naj bo smiselno razdeljeno na posamezna poglavja, ki so desetiško členjena z arabskimi številkami in obojestransko poravnana. Priporočeno je, da členitev nima več kot treh nivojev. Npr.:
1 NASLOV PRVEGA NIVOJA (velikost črk 8, velike tiskane črke, poudarjeno)
1.1 Naslov drugega nivoja (velikost črk 8, poudarjeno)
1.1.1 NASLOV TRETJEGA NIVOJA (velikost črk 8, velike tiskane črke)

5. Strani naj bodo zaporedno številčene, in sicer na spodnjem robu in sredinsko poravnano.

6. Tabele in slike naj bodo oštevilčene zaporedno (Tabela 1, Tabela 2 itd.; Slika 1, Slika 2 itd.). Naslovi tabel ali slik se nahajajo pod njimi in so levo poravnani ter imajo velikost 9. Naslov zaključuje pika. Sklic na tabelo ali sliko naj bo naveden v besedilu.

7. Opombe naj bodo sprotne in zaporedno številčene. Številka opombe naj bo nadpisana neposredno za ločilom oz. za besedo, na katero se nanaša.

8. Avtorji so dolžni pridobiti dovoljenje za uporabo avtorsko zaščitenega materiala ali vsebin, ki ga nameravajo uporabiti v prispevku oz. so dolžni vsako v besedilu navedeno ali omenjeno delo ustrezno citirati in ga navesti v seznamu literature.

9. Avtorji so v celoti odgovorni za jezikovno podobo svojih prispevkov, zato jim priporočamo, da ustrezno poskrbijo za jezikovni pregled in upoštevajo predloge recenzentov.

Politika odprtega dostopa

Revija Slovenščina 2.0 omogoča takojšen odprti in brezplačni dostop do vseh vsebin po načelu odprte znanosti in v podporo globalnemu prenosu znanja.

Avtorske pravice in licence

Prispevki v reviji Slovenščina 2.0 so dostopni po licenci Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Tudi pri objavi prispevkov v reviji Slovenščina 2.0 velja licenca Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Po tej licenci avtorji obdržijo avtorske pravice, hkrati pa uporabnikom dovolijo reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela (tudi za komercialno uporabo in predelavo), če navedejo avtorja ter citirajo delo in ga širijo naprej pod istimi pogoji. Dovoljenje niti s strani avtorja niti s strani izdajatelja revije za vse to torej ni potrebno. Predelavo in nadgradnjo dela sme uporabnik distribuirati, dati v najem ali priobčiti javnosti le pod pogoji te iste licence, novejše različice te licence z istimi elementi, kot jih vsebuje ta licenca, ali z drugo nacionalno licenco Creative Commons, ki vsebuje iste elemente licence kot ta licenca.

Pri reviji Slovenščina 2.0 med avtorji in izdajateljem niso sklenjene nobene dodatne pogodbe ali dogovori, avtorji torej avtorske pravice in pravice nadaljnjega širjenja obdržijo brez omejitev.

Pri reviji Slovenščina 2.0 avtorjem dovoljujemo in jih spodbujamo, da svoje besedilo, ki je bilo objavljeno v reviji Slovenščina 2.0, objavijo še kje drugje na spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih, na osebnih spletnih straneh), vendar s pripisom, v katerem je razvidno, da je naša revija besedilo objavila prva.

Creative Commons License