Uredništvo
November 7, 2012 — 17:56

Uredniški odbor

Člani uredniškega odbora so sodelavci s slovenskih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, ki delujejo na področju empiričnih, jezikovnotehnoloških aplikativnih in interdisciplinarnih jezikovnih raziskav. Njihovo angažiranje pri reviji pomeni pridobivanje relevantnih prispevkov na področju, na katerem delujejo, ter opravljanje in zagotavljanje strokovnih recenzij.

Ožji uredniški odbor

Glavna urednica in glavni urednik: Špela Arhar Holdt in Vojko Gorjanc

Tehnična urednika: Damjan Popič, Simon Krek

Vodja založniške dejavnosti Zavoda Trojina: Iztok Kosem

Širši uredniški odbor

Špela Arhar Holdt – Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Škofja Loka

Zoran Bosnić – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Simon Dobrišek – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Tomaž Erjavec – Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja, Ljubljana

Ina Ferbežar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Darja Fišer – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Polona Gantar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Vojko Gorjanc – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Peter Jurgec – Univerza v Torontu; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Iztok Kosem – Trojina, Zavod za uporabno slovenistiko, Škofja Loka

Simon Krek – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Nina Ledinek – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

Nikola Ljubešić – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana; Univerza v Zagrebu

Nataša Logar – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Karmen Pižorn – Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Damjan Popič – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Marko Robnik Šikonja – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Amanda Saksida – Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko; SISSA, Trst

Irena Srdanović ­– Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Mojca Šorn – Inštitut za novejšo zgodovino

Darinka Verdonik – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Špela Vintar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Uredniški svet

V uredniškem svetu sodelujejo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, ki pri jezikovnih analizah in razvoju jezikovnih aplikacij izhajajo iz empiričnih podatkov ter pri tem uporabljajo sodobno računalniško tehnologijo in znanje. Čeprav je revija namenjena objavam raziskav, ki se primarno tičejo slovenščine, njen interesni prostor konkretnega znanstvenega področja presega jezikovne meje. Zato uredniški svet sestavljajo jezikoslovci in strokovnjaki, predstavniki evropskih raziskovalnih, izobraževalnih in drugih ustanov ter podjetij, ki so na tem področju aktivni ter inovativni in ki vzgajajo novo generacijo interdisciplinarnih ter aplikativnih jezikoslovcev. Vloga članov uredniškega sveta je podpora ter seznanjanje strokovne javnosti na področju, ki ga zastopajo, s konceptom in cilji revije, ter recenziranje prispevkov.

Paul Cook – Univerza v New Brunswicku, Fakulteta za računalništvo, Kanada

Vaclav Cvrček – Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Praga, Češka republika

Zdravko Kačič – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija

Monika Kalin Golob – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija

Cvetana Krstev – Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

Margit Langemets – Eesti Keele Intituut, Talin, Estonija

Dunja Mladenić – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

Marko Stabej – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Marko Tadić – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvaška

Carole Tiberius – Instituut voor Nederlandse lexicologie, Leiden, Nizozemska

Jure Zupan – Kemijski inštitut, Slovenija